Proxecto Avelaíña, dirixido a promover a saúde integral das mulleres.

Ano: 2016

Financia: Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e IgualdadeResultado de imagen de ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad logo

O proxecto Avelaíña dentro do Progama Vagalume trata de conseguir a integración de mulleres que se atopan en situación de exclusión, centrando o seu traballo en mellorar a saúde integral das mulleres e as súas familias. O modo de acceso das mulleres ao programa é a través de diferentes canles (derivación doutros axentes sociais e de saúde, “boca a boca” entre mulleres, traballo de rúa e achegamento á realidade de prostitución, etc). En todo momento desde que se valora e inicia unha intervención para dirixida  á muller , é prioritario respectar o proceso de cada muller ten e potenciar as súas capacidades. A intervención realízase de forma individual polas peculariedades de cada caso, e ademais organízanse espazos para compartir a través de grupos de apoio e sesións grupais de formación de autocoidado.

Obxectivos

  • Atender e acompañar ás mulleres en situación de exclusión social no acceso e uso responsable de servizos públicos socio-sanitarios para a mellora da súa saúde e calidade de vida.
  • Fomentar estilos de vida saúdables e formar en hábitos saúdables físicos e emocionais que empoderen á muller nas súas calidades.
  • Establecer medidas eficaces de educación para a saúde, especialmente na prevención de adiccións ou enfermidades infecto-contaxiosas.
  • Posibilitar unha rede de apoio social positiva para minimizar efectos negativos da situación de exclusión para a muller e as súas fillas e fillos.
  • Crear ou fortalecer espazos de coordinación e colaboración inter e intra-profesionais.

Servizos e Recursos

Os servizos que se ofrecen ás mulleres participantes do proxecto están destinados a fortalecer a súa saúde integral durante todo o seu ciclo vital e en situacións de especial vulnerabilidade.:

  • Entrevista de valoración e acollida da muller e a súa demanda de necesidades.
  • Orientación socio-comunitaria e acompañamentos.
  • Educación e promoción para a saúde e mediación socio-sanitaria.
  • Atención psicolóxica.
  • Mediación e integración socio-laboral.

A atención ás mulleres e o desenvolvemento das diferentes actividades do proxecto é posible polo labor e implicación tanto do persoal contratado para tal fin, como do comprometido equipo de voluntarias e voluntarios que participan no centro.

Resultados

Ata o momento no Programa Vagalume 45 mulleres foron beneficiarias directas deste proxecto con boa satisfacción nos seus resultados.