Proxecto: EIXO

Anos: Desde o 01/01/2018 ó 31/12/2018. Desde o 01/01/2019 ó 31/12/2019
Financia: IRPF

A violencia familiar como calquera outro tipo de violencia cara á infancia, constitúen un grave risco para o benestar dos/as menores, especialmente se, ademais de testemuñas, son vítimas dela.

Desde Eixo centrámonos nesas familias que queren afrontar a adversidade, reconstruírse e superar unha situación traumática saíndo fortalecidas; desde unha intervención tanto educativa, social, familiar como terapéutica. Cremos que é importante con nenos, nenas e adolescentes moi danados (por mor da violencia) aprendan a recoñecer a súa agresividade, a manexala, a darlle o lugar que merece no seu desenvolvemento como parte do seu autoprotección. Será así como previmos a transmisión da violencia, é dicir, proporcionarlle estratexias para saber canalizala con obxecto de non danar a outros/ as nin así mesmos/ as.

Obxectivo xeral:

Fortalecer e/ou mellorar a situación das familias, así como a comunicación e vínculo entre nais-fillos/ as como antídoto ante a violencia, a través de actuacións de intervención educativa, sociofamiliar e psicoterapéutica nas que se detectaron situacións de violencia cara á infancia, e ás que se unen situacións de exclusión social e vulneración de dereitos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

  • Atender e acompañar ás familias con necesidades especiais co fin de que sexan capaces de tomar decisións de urxencia, coñeza os seus deberes, dereitos e melloren a súa situación.
  • Minimizar e/ou paliar as consecuencias da violencia no desenvolvemento dos menores e informar e orientar ás familias na cultura do bo trato, mediante procesos de acompañamento social, educativo e emocional, de atención global e individual.
  • Crear e potenciar espazos para a mellora de vínculos afectivos e bo trato a través da adquisición e utilización de técnicas apropiadas de resolución de conflitos, promoción de relacións pacíficas, desenvolvemento de actividades cooperativas e motivadoras que fomenten os logros persoais, valoren e aprecien os puntos de vista diferentes e reflexionen sobre a súa posición, etc.

Actuacións

ASESORAMENTO E ACOMPAÑAMENTO SOCIOSANITARIO

Destinado a aquelas familias que sufriron violencia e atópanse desorientadas en canto a que facer, como e onde acudir. Realízase unha atención directa ao grupo familiar informando, orientando e/ou asesorando sobre dereitos e deberes, recursos sociais como psicolóxicos e/ou xurídicos, valorando a demanda da familia (muller) e axudándoa a adoptar decisións de urxencia, acompañándoa no proceso de derivación a recursos especializados e a tomar conciencia da situación e risco.

Tamén se realiza coordinación con todos aqueles axentes que interveñen no proceso tanto social, persoal como xurídico.

INFORMACIÓN E ACOMPAÑAMENTO FAMILIAR.

O obxectivo deste servizo é facilitar ás familias información sobre as consecuencias da violencia dentro da mesma e no desenvolvemento dos seus fillos e fillas a curto, medio e longo prazo para poder minimizar e/ou paliar os seus efectos. Tamén se traballa na creación de relacións vinculares positivas co fin de recuperar no neno/a e/ou adolescente sentimentos de seguridade e protección, dentro da súa familia, mellorando os sistemas de comunicación e habilidades parentales.

TALLER “VIAXANDO CARA AO BO TRATO”. Baséase nunha serie de actividades educativo-terapéuticas orientadas a traballar cos nenos/ as e/ou adolescentes estratexias para fomentar o bo trato. Trabállanse temas como: prevención da violencia, igualdade de xénero, educación afectivo-sexual.

TERAPIA EMOCIONAL (DE XOGO). Trabállase con nenos/nenas e/ou adolescentes que sufriron ou están a sufrir situacións traumáticas e que afectaron, dalgunha maneira, o seu desenvolvemento e/ou adaptación social, escolar e/ou familiar.

Proporciónaselles un espazo terapéutico no que a través dunha serie de métodos e técnicas lúdicas específicas atope múltiples oportunidades para a expresión e autocontrol das súas emocións, a expansión da conciencia, o recoñecemento dos seus propios recursos e potencialidades, así como a normalización das súas pautas de desenvolvemento.

 

Conclusións

Desde Eixo sabemos que os NNyA que sufriron violencia desenvolven estratexias para sobrevivir a esta dolorosa experiencia e seguir adiante. Pero as consecuencias non só repercuten nas vítimas ou na súa contorna máis próxima, senón que tamén afecta o conxunto da sociedade.

A exposición dos menores a contextos violentos leva a unha aprendizaxe de estratexias inadecuadas na relación con outras persoas e na resolución de conflitos que afectan de maneira importante ao seu desenvolvemento psicosocial. Do mesmo xeito, algúns nenos, nenas e adolescentes resisten mellor que outros os avatares da vida e contextos prexudiciais. Os menores “ resilientes” contan cun temperamento que lles induce a respostas positivas dentro da súa contorna, unha aptitude para analizar e resolver dificultades e problemas, a crenza de que, a pesar da todo, a vida merece a pena. E, sobre todo, que poden establecer unha relación forte cun ou varios adultos, desenvolvendo con eles confianza, simpatía e comprensión mutua: eses poden ser as súas nais, pero tamén un educador ou educadora.