Proxecto: Educando para participar
Ano: 2017
Financia: IRPF
Durante o ano 2017 tratamos de favorecer o desenvolvemento dunha infancia máis sana e feliz, así como o desenvolvemento máis pleno do seu potencial e as súas capacidades. Contribuír a que a futura xeración non sufra as carencias materiais e psicosociais que comporta a pobreza e exclusión desde un enfoque de dereitos da infancia.
A través do desenvolvemento do proxecto foi posible garantir a atención de necesidades educativas e psicosociais da infancia en situación de pobreza ou risco social mediante a intervención de diversos profesionais, á vez que do traballo desinteresado dun grupo de voluntariado.
A experiencia obtida a partir do traballo realizado indicounos que a pesar de que os/as menores teñen recoñecidos os dereitos de acceso a recursos e garantías, de maneira formal e teórica, na práctica parten de situacións de desigualdade que dificultan a súa integración, adaptación social e por tanto o seu desenvolvemento integral tanto a nivel individual como familiar e social.
OBXECTIVOS E RESULTADOS
OBXECTIVO1. Favorecer a integración e adaptación social e familiar da infancia desfavorecida xunto coa conciliación da vida familiar e laboral das súas familias.
Resultado esperado: O 100% dos/as menores atendidos/as inician un proceso de inclusión social e familiar. O 80% das familias son capaces de conciliar vida familiar e laboral.
Resultado obtido: Podemos dicir que as familias (maioritariamente nais) sentíronse moi acollidas e puideron expresar as súas dúbidas e/ou preocupacións en canto ás dificultades cos seus fillos/ as. O 100% de nais comprometéronse co proceso do seu fillo/a  uníndose a explorar novas pautas educativas para mellorar as relacións familiares. 35 familias iniciaron o PIT pero só o acabaron o proceso 24.
OBXECTIVO 2. Crear espazos para axudar ao neno/a e adolescente en dificultade a recuperar o seu equilibrio emocional.
Resultado esperado: O 80% dos/as menores inician un proceso de recuperación do seu equilibrio emocional.
Resultado obtido foi que: Reciben atención emocional 12 nenos, nenas e adolescentes e inician un proceso de mellora.
OBXECTIVO 3. Favorecer a adaptación e integración dos/as menores procedentes de ambientes desfavorecidos creando espazos onde activar os seus recursos persoais, habilidades e aptitudes no proceso de aprendizaxe, diminuíndo o absentismo escolar e o abandono prematuro.
Resultado esperado: O 100% dos nenos/ as e adolescentes asisten regularmente ao apoio escolar e melloran os seus hábitos e habilidades escolares. O 100% dos menores coñecen o galego e participan nos costumes e tradicións galegas.
Resultado obtido: Todos os nenos, nenas e/ou adolescentes melloraron en canto a organización escolar e empezan a mellorar en canto ás súas responsabilidades escolares (empezan a facer os seus deberes, empezan a estudar, ha facer e presentarse aos exames, a asistir máis a clase,…). Todos os nenos, nenas e adolescentes participantes do proxecto en canto ao seu coñecemento da lingua galega, costumes, hábitos e formas de relacionarse.
OBXECTIVO 4. Favorecer a participación da infancia e as súas familias en risco de exclusión social nos procesos socioeducativos.
Resultado esperado: O 60% das familias e infancia fan propostas a través da participación.
Resultado obtido: En xeral, as nais/pais empezan a preocuparse polas súas responsabilidades escolares (empezan a motivar aos seus fillos para estudar, empezan a asistir as reunións que lle programan os titores e/ou profesores, empezan a preguntarlle aspectos educativos ao profesor/a correspondente…). En xeral, podemos dicir que se implican máis polas actividades desenvoltas dentro da Comunidade Educativa.
OBXECTIVO 5. Difundir o coñecemento, análise e sensibilización sobre os dereitos, protección e bo trato da infancia e adolescencia en exclusión e risco. Resultado esperado: O 100% dos participantes nas reunións de sensibilización coñecen os dereitos, formas de protección e bo trato cara á infancia. Resultado obtido: Todos os participantes das reunións sensibilízanse sobre o bo trato da infancia e coñece diferentes estratexias para iso.
OBXECTIVO 6. Favorecer espazos de coordinación coas entidades públicas e privadas da contorna.
Resultado esperado: Nun 80% creáronse espazos de coordinación con outras entidades e/ou recursos
Resultado obtido: Melloraron os espazos de coordinación con outras entidades.
Así pois, podemos dicir que os obxectivos propostos ao longo deste ano 2017 cumpríronse a pesar dos grandes esforzos que supuxo  organizar, programar e planificar todas as actividades, ao mesmo tempo que levalas a cabo de forma positiva e eficaz.
Os cambios foron importantes na área educativa: mellora no rendemento escolar, diminución do absentismo, cambios de comportamento dentro da aula-clase, e conductual (de forma xeneralizada), así como na área de lecer e socio-comunitaria (adquisición de novas habilidades sociais, hábitos e estrutura organizativa). Tamén se viu reflectido no aumento do número de demandas tendo que, nalgúns casos, reservar praza por problemas de espazo. Somos conscientes de que a pesar do incremento de apoios e colaboracións aínda non son suficientes os recursos, tanto a nivel persoal como de actividades. Por iso, a pesar das nosas ansias de seguir avanzando ano tras ano, para ir mellorando e cubrindo necesidades, vemos que nas nosas prioridades está o atender a realidade socio-educativa máis inmediata dos nenos/ as e adolescentes, tentando sempre non perder a nosa visión máis global. Aínda nos queda moito por mellorar en canto á protección dos dereitos da infancia e a mellora da súa calidade de vida. Pero día a día, e de forma incasable traballamos, todos e todas os que formamos parte deste equipo, para que iso sexa posible e fágase realidade. Esperamos seguir ofrecendo un servizo cada vez mellor e de calidade tanto a nenos/ as e adolescentes como ás súas familias.