Título: IMEVI- INTERVENCIÓN CON MENORES VÍTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA E COAS SÚAS NAIS. 

Ano: 2018-2020

Financia: Madres Reparadoras, Convocatoria diriXida a MuLLeres en situación de exclusión grave con crianzas a cargo e/ou vítimas de violencias machistas.

O PROXECTO

IMEVI baséase nunha intervención personalizada e integral onde o foco de actuación son os menores e a súa nai. A finalidade é a comprensión, por parte da nai, das secuelas que produciu a violencia machista nos seus fillos e fillas, facilitándolle técnicas para que poidan manexalas, facéndoas protagonistas do proceso de recuperación persoal como familiar.

Para que isto se faga realidade traballamos mediante dúas liñas de intervención:

Co/a MENOR. Desenvolvendo diferentes actuacións que axudan ao neno/a ou adolescente a minimizar as secuelas produto da violencia machista. Creando varios espazos; Un espazo Terapéutico e outro dedicado a Talleres.

• Coa NAI. Trabállanse pautas educativas baseadas na Disciplina Positiva, creando ou motivando unha nova construción da súa maternidade. Todo iso, a través da creación de dous espazos; un de asesoramento individual e outro compartido cos seus fillos/as .

OBXECTIVO XERAL

Recuperar ao menor das secuelas da violencia de xénero, paralelas ás da súa nai, a través dunha perspectiva de xénero e cun enfoque integral das áreas afectadas (educativa, social, psicolóxica).

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

• Acoller e acompañar á muller vítima de violencia de xénero e os seus fillos e fillas a través dun proceso de recuperación.

• Informar e reflexionar sobre as secuelas da violencia de xénero nas mulleres e os seus fillos e fillas, tomando conciencia de que o seu fillo/para é outra vítima da mesma.

• Avaliar os estilos educativos e reestruturar crenzas.

• Dar técnicas de manexo de situacións cotiás cos seus fillos/ as; normas e límites, negociación e resolución de conflitos, pautas coeducativas e de xestión de emocións.

• Fomentar na nai unha autoestima e autoconcepto positivo respecto ao rol de nai. • Ofrecer vinculacións afectivas seguras, fiables e contínuas con adultos importantes; incluíndo as técnicas e/ou voluntarios/ as do Proxecto.

• Facilitar procesos relacionales que permitan dar un sentido significativo ás experiencias, facilitando a toma de decisións e simbolización da violencia sufrida.

• Facilitar experiencias que promovan a alegría e o humor como estratexias de afrontamiento #ante as dificultades atopadas polos cambios sufridos.

• Favorecer o uso de estratexias creativas e artísticas que faciliten a representación das vivencias.

• Descubrir o impacto que a VG tivo nas súas crenzas, actitudes, valores e traballar estratexias de autoprotección.

• Vivenciar os episodios de violencia, canalizar e regular as emocións a través da identificación das emocións e o fomento da empatía.

• Aprender estratexias de resolución de conflitos e novas habilidades de comunicación. • Mellora da autoestima.

• Coñecemento dos seus dereitos e a vulneración dos mesmos.

ACTIVIDADES

ESPAZO TERAPÉUTICO.

Espazo facilitador no que cada neno, nena ou adolescente expresa abertamente os seus sentimentos como forma de canalizar progresivamente emocións e incorporar técnicas, ou estratexias alternativas ao seu comportamento; con obxecto dunha mellor resolución das súas historias. Convocatoria Mujeres en situación de exclusión grave con hijos/as a cargo y/o víctimas de violencias machistas.

TALLERES TERAPÉUTICOS.

Espazo centrado en recuperar o bo trato con obxecto de reconstruír a resiliencia infantil-xuvenil mediante actividades relacionales. Poténcianse as súas capacidades e habilidades, así como empezan a externalizar dificultades.

ESPAZO SOCIO-EDUCATIVO

Espazo centrado no rol materno e as consecuencias que a violencia machista produce. Trabállase por atopar e identificar aquelas habilidades que se atopaban antes de iniciarse a violencia, para adestrar e visibilizar ditas habilidades no repertorio de condutas da nai.

CONCLUSIÓNS

Podemos dicir que a maneira de intervir de forma integral e individualizada do Proxecto é eficaz e adecuada, repercutindo de maneira moi positiva tanto na vida das nais vítimas de violencia machista como dos seus fillos e fillas. As nais senten acompañalas nun proceso de recuperación duro e delicado, pero a pesar diso, fortalécense e iniciasen unha mellora en canto á recuperación do control da súa vida e o da súa familia, que en moitas delas era algo inimaxinable. En canto aos seus fillos e fillas, dicir que as actividades realizadas son moi pertinentes porque tanto a nivel individual como grupal poden traballar emocións e condutas, así como descubrir outra forma de relacionarse con eles/ as mesmos/ as e o mundo que lles rodea.